31 Ekim

Sanık Müdafinin Hazır Bulunmadığı Duruşmada Karar Verilmesi


YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ 



ESAS: 2007/2813

KARAR: 2008/4361

4389 Sayılı kanuna muhalefetten sanıklar A... ve Ab... haklarında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüklerine dair ...3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20/12/2005 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar müdafiileri tarafından süresinde ve duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 15/02/2007 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle ,, usulüne uygun olarak yapılan tebliğata rağmen duruşmaya gelmeyen ve bir vekilde göndermeyen sanık A... hakkındaki temyiz incelemesinin duruşmasız olarak ,sanık A... hakkında tayin olunan cezanın incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verildikten Yargıtay Cumhuriyet Savcısı’nın düşüncesi alındıktan ve sanık A... müdafiii Av... savunmasını yaptıktan sonra dosyadaki kayıtlar okunarak Türk milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü. 

1- Sanık Ab... müdafiinin hazır bulunmadığı 20/12/2005 tarihli duruşmada mahkumiyet hükmü kurularak 5271 sayılı CMK nun 150/3,51 ve 188/ maddelerine aykırı davranılması ,

2- Mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olmasının anayasının 141/3 ,5271 sayılı CMK nun 34, 230 ve 289/9 maddeleirnin amir hükmü olduğu dikkate alınarak , iddia, savunma, sanıkların leyh ve aleyhinde ki kanıtların tartışılması , subutü kabul edilen ve suç oluşturan eylemlerinin belirlenmesi ve yasal öğelerinin gösterilmesi gerektiği gözetilmeden , yazılı şekilde iddia ve savunmalarda ileri sürülen görüşlere de yer verilmeyerek eksik ve yet ersiz gerekçe ile hüküm kurulması , 

3- İmzasız , sahte imza ve bankamatik kartıyla para çekilip transferler yapıldığı iddiası karşısında ; üniversitelerden bankacılık konusunda uzmanlaşmış bir öğretim üyesi , bir ceza hukukçusu ve bankacılık konusunda fiilen görev yaparak uzmanlaşmış bir kişiden oluşturulacak bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak, bankanın hangi eylemler nedeniyle ve ne şekilde zarara uğratıldığı hangi eylemlerinin nitelikli hangilerinin basit zimmet olduğu ve miktarları tespit edilip , yaptıkları işlemler nedeniyle sanıkların ne miktarda zarardan sorumlu oldukları savunmaları doğrultusunda geri ödeme olup olmadığı hususunda , ayrıntılı bilirkişi raporu aldıktan sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekirken , iddianame ve müfettiş raporundaki anlatımların tekrarı suretiyle düzenlenen eksik ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi , 

Yasaya aykırı, sanıklar Ab... ve A... müdafiileri’nin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMK nun 321 maddesi uyarınca sanıklar Ab...ve A... hakkındaki hükmün istem gibi BOZULMASINA , 13/02/2008 günü oy birliğiyle karar verildi.